Patrzysz na posty wyszukane dla hasła: Międzynarodowy list przewozowy CMR

imageTemat: Dokument jazdy bez ładunku
Witam Wszystkich!
Spotkałem się z dokumentem pt. "Dokument jazdy bez ładunku", który podobno obowiązuje od lipca br. w przewozach międzynarodowych. Wypisują go kierowcy cystern po zrzuceniu ładunku i kontynuowaniu jazdy pustą cysterną.
Ponieważ mam z tym kontakt po raz pierwszy, mam pytania:
1. Jaki akt prawny i kiedy wprowadził ten dokument?
2. Czy po "wystawieniu" tego dokumentu kierowca musi także wypisać list przewozowy (CMR)jadąc pustą nieoczyszczona cysterną (po np. UN 3257, zgodnie z postanowieniami umowy ADR?
Pozdrawiam! Stach.

Temat: list przewozowy
w transporcie międzynarodowym list przewozowy nazywa się CMR i regułą jest, że pierwsza strona jest dla nadawcy, druga dla odbiorcy, a z resztą robisz co chcesz - dołączasz do faktury dla spedycji, księgujesz etc.

Temat: Zlecenia dla VS
Adam_pisz CMR to nie faktura tylko międzynarodowy list przewozowy
Koyot jak chcesz mogę pomóc bo mam jeszcze jeden pomysł związany z tym
napisz do mnie na GG bo jak ja pisze to się nie odzywaszTemat: przeniesienie obowiązków uczestnika przewozu ADR
Witam!
Tak się składa, że doradzam właśnie NADAWCY, który zainteresowany jest przejęciem obowiązków NADAWCY przez PRZEWOŹNIKA. Zwolni to "moją" firmę z konieczności zakupów i gromadzenia: nalepek, tablic, opakowań certyfikowanych, wystawiania pisemnych instrukcji dla kierowcy, CMR-ek. Cały "pic" polega na tym, aby w umowie (lub w aneksie do obowiązującej umowy) z firmą posiadającą:
a) Decyzję POZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW - wydaną przez Wojewodę - w której to Wojewoda ustalił warunki w zakresie, np.: zbierania, transportu, załadunku i wyładunku, odzysku, magazynowania, sposobu utylizacji lub recyklingu
b) kierowców posiadających zaświadczenia ADR,
c) odpowiedni transport - pojazdy kryte i zamknięte, o
zróżnicowanym tonażu i z odpowiednim wyposażeniem ADR,
dokonać wpisu:
"ODBIORCA, stosownie do postanowień pkt. 1.4.1 załącznika "A" do Umowy Europejskiej dotyczącej miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zobowiązuje się wykonywać obowiązki NADAWCY określone w pkt. 1.4.2.1 cytowanej wyżej umowy. PRZEKAZUJĄCY (NADAWCA) zobowiązuje się każdorazowo po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości odpadów, powiadomić telefaksem ODBIORCĘ o rodzaju i ilości odpadów do odbioru, podając nr UN".

Praktycznie wygląda to tak, że po zgromadzeniu na terenie 'mojej" Firmy ok 20 ton odpadów, faksuję do ODBIORCY podając np. UN 3077 i uzgadniam termin odbioru.
Przyjeżdża pojazd z przeszkolonym kierowcą, zaopatrzony w odpowiednie tablice, nalepki, instrukcje kierowcy + sprzęt w nich wpisany i list przewozowy - który podpisuje także NADAWCA i po załadowaniu - pomagają przeszkoleni "moi" pracownicy, po zainstalowaniu tablic na na somochodzie, pojazd opuszcza teren zakładu.

Pozdrawiam! sn.Temat: Spedycja ćw. - materiały
Znalazłem jeszcze coś takiwego

*****************************************************

DEMMURAGE –kara (opóźnienie)

DISPACH- nagroda (premia)

CMR (list przewozowy), wystawia nadawca, w j. angielski, 1956r

Tradycyjny list przewozowy składa się z 4 oryginałów:
1egz – dla załadowcy
2egz – dla przewoźnika
3egz – dla rozładowcy
4egz – dla spedytora (kopia)

CIM (międzynarodowy kolejowy list przewozowy) wystawia nadawca, w j. niemieckim, francuskim lub włoskim, COTIF z 1980r

Składa się z 5 egzemplarzy:
1egz - oryginał towarzyszący przesyłce, przeznaczony dla odbiorcy
2egz - ceduła (kopia), towarzyszy przesyłce, pozostaje na stacji przeznaczenia
3egz - poświadczenie odbioru, towarzyszy przesyłce do stacji przeznaczenia i stanowi dokument rozliczeniowy w stosunkach międzykolejami
4egz - wtórnik listu przewozowego, przeznaczony dla nadawcy, stanowi dowód nadania przesyłki i stanowi dla eksportera podstawę otrzymania należności za towar
5egz - poświadczenie nadania, które pozostaje na stacji nadania

CMS zasada swobodnego frankowania – płaci odbiorca

TIR (1975r) - skrót od "Transit International Routier" (z fr. Międzynarodowy Tranzyt Drogowy) Międzynarodowa konwencja celna z 1975 roku (z późniejszymi zmianami) dotycząca tranzytu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym.
Konwencja pozwala na uproszczenie procedur na granicach i urzędach celnych celem większej efektywności przewozów drogowych. Ciężarówka wyruszająca z jednego państwa jest, w myśl konwencji TIR, sprawdzana i zaplombowywana na granicy kraju, z którego wywozi ładunek i zostaje odplombowana i skontrolowana dopiero w państwie docelowym, zaś wszystkie granice państw tranzytowych mija z formalnościami ograniczonymi do minimum (np. przy przewozie towaru z Hiszpanii do Rosji samochód jest plombowany na granicy hiszpańskiej i mija granice wszystkich państw bez rozbudowanej kontroli, zaś otwarcie zamknięcia celnego samochodu następuje dopiero w Rosji).
Konwencja TIR stosowana jest od czasów po drugiej wojnie światowej (pierwsze porozumienie w tej sprawie zawarto w 1959 roku), należy do niej kilkadziesiąt państw (wszystkie kraje europejskie, w tym Polska, a także Rosja, Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan, Iran itd. - większość państw, które utrzymują sporą liczbę ciężarówek w ruchu międzynarodowym). Pojazd przewożący ładunek pod osłoną karnetu TIR opatrzony powinien być niebieską tabliczką z białym literowym skrótem TIR.

AWB wystawia przewoźnik, j angielski, 1944r chicagowska, 1929r warszawska???

Niebieski – nadawca
Różowy – odbiorca
Zielony – przewoźnik

Konosament wystawia armator lub agent, zbywalny, j angielski
Do wystawienia konosamentu jest niezbędny kwit sternika – tworzy spedytor podpisuje oficer załadunku

Notę bukingową podpisuje armator lub jego przedstawiciel (agent)

Manifest wystawia armator (agent), m. zostaje na statku

Gestia transp prawo wyboru środka transportu

Dwa dokumenty spedytorskie
-dokument dla terminalu przy złożeniu towaru to zlecenie B
-zlecenie podjęcia towaru to zlecenie A/C

Koszty księgowe to koszty o charakt sprawozdawczym, opisują zdarzenie gosp, które się już wydarzyło

Koszty społeczne są sumą kosztów własnych i kosztów zewn

Efekty zewn kosztów społecznych to wysokość dodatkowych nakładów, które dodatkowo ponosi całe społeczeństwo ( np. hałas, emisja zanieczyszczeń)

Koszty własne – biuro, pracownicy, opłaty, wynagrodzenia

Koszty alternatywne to koszty odzwierciedlające wartość usługi przewozowej, mierzonej wysokością nakładów, jakie trzeba ponieść na jej wytworzeniu, rezygnując z innej możliwie najkorzystniejszej alternatywy zaangażowania tych środków

Koszt jednostkowy usługi transp.

Suma kosztów stałych i zmiennych/ilość km (mil) przez cały transp = cena netto

Koszt całkowity firmy
-stałe –opłaty, naprawy, amortyzacja
-zmienne – paliwo

Agencje celne firmy, które mają obowiązek wyst przed izbą celną

Umowny sposób ustalania cen w żegludze nieregularnej oraz w czarterowych przewozach lotn. stosuje się wyczarterowanie statku czy samolotu na daną podróż lub też na czas czarter na podróż i czarter na czas

Wartościowy system cenowy opiera się na założeniu, że przewożone ładunki powinny być obciążone stawkami od ich wartości. Cel maksymalizacja zysku

Naturalny system cenowy opiera się na kosztach własnych przewoźnika. Rezygnuje się z maks. Zysku

Zaświadczenia spedytorskie

Fiata FCR dokument niezbywalny, zaświadczenie spedytorskie o przejęciu towaru do przewozu

Fiata FCT dokument zbywalny, po przejęciu towaru w piecze.

FCF potwierdza:
-nadanie towaru do przewozu
-podjęcie przez spedytora nieodwracalnego zobowiązania dostarczeniu towaru
-informacje, jakim środkiem transportu

POD dowód dostawy stosowany tam, gdzie list przewozowy nie dociera do odbiorcy, dokument ten potwierdza fakt wydania towaru odbiorcy, w 1 egz.
Temat: Obowiązkowe wyposazenie pomocy drogowej

To jest Mercedes 814. Już ma tachograf (legalizowany był w sobotę), z tego co wiem to winieta też musi być. Chodzi mi teraz o uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Właśnie zabieram sie za szukanie coś o tym

4) niezarobkowy przewóz drogowy – przewóz na potrzeby własne – każdy
przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego
lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodowego
przewozu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez
przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności
gospodarczej, spełniający łącznie następujące warunki:
a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez
przedsiębiorcę lub jego pracowników,
b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojazdami
samochodowymi,
c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są
własnością przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione,
wynajęte, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone
lub naprawione albo celem przejazdu jest przewóz osób lub rzeczy z
przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby, a
także przewóz pracowników i ich rodzin,
d) nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w
zakresie usług turystycznych;

• Pojazdy specjalne - pomoc drogowa

Odpowiadając na najczęściej zadawane pytania przez przedsiębiorców w sprawie wykonywania działalności gospodarczej dotyczącej holowania niesprawnych, rozbitych pojazdów - samochodem pomocy drogowej, który w dowodzie rejestracyjnym w rubryce ,,Rodzaj pojazdu i przeznaczenie” ma wpisane: samochód specjalny – pomoc drogowa – Departament Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuje co następuje:
Pojazd specjalny został zdefiniowany w art. 2 pkt 36 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2003r Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) jako pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji.
W ramach przewozów drogowych uszkodzonych pojazdów samochodem pomocy drogowej pod pojęciem holowania rozróżnia się dwa rodzaje przewozów tj:
Przewóz pojazdów rozbitych lub zepsutych pojazdami lub zespołami pojazdów przeznaczonymi do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. Przewóz taki podlega obowiązkowi posiadania licencji na transport drogowy, w związku z wykonywaniem przez przedsiębiorcę usług zarobkowego transportu drogowego zgodnie z ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.).
Natomiast drugi rodzaj takiego przewozu może odbywać się także na zasadzie ciągnięcia uszkodzonego pojazdu na holu (hol sztywny lub giętki) zgodnie z warunkami opisanymi w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) i taki rodzaj przewozu jest wyłączony z obowiązku posiadania licencji i nie ma zastosowania ustawia o transporcie drogowym.
Ponadto Departament wyjaśnia, że zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z poźn. zm.) wykonywanie przez przedsiębiorcę usług zarobkowego transportu drogowego wymaga uzyskania licencji, a niezarobkowe przewozy drogowe (przewozy na potrzeby własne) wymagają uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenie przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jago podstawowej działalności gospodarczej.
Zasady podejmowania i wykonywania transportu drogowego, a także wymogi jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie licencji zostały określone w rozdziale 2 w/w ustawy.
Wnioski o przyznanie licencji lub zaświadczenia należy składać we właściwym dla siedziby przedsiębiorcy organowi administracji samorządowej (starosta).
Natomiast w przypadku wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych pojazdów uszkodzonych i rozbitych - Departament Transportu Drogowego informuje, iż takie przewozy są zwolnione z obowiązku posiadania licencji wspólnotowej. Wynika to z pkt 2 Załącznika II do Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 881/92 dot. przewozu pojazdów uszkodzonych i zepsutych, co oznacza możliwość wykonywania przez przedsiębiorcę zarobkowo międzynarodowych przewozów drogowych tego rodzaju ładunków bez licencji wspólnotowej.
Dokumentem miarodajnym przy kontroli będzie np. list przewozowy CMR, z którego będzie wynikać, że przewóz pojazdów uszkodzonych i zepsutych jest przewozem międzynarodowym.
Natomiast w czasie przejazdu po terytorium kraju wymagana będzie licencja na krajowy transport drogowy rzeczy wydana przez starostę w odniesieniu do pojazdu, którego dmc przekracza 3.5 t. Analogicznie na przewóz krajowy wymagany jest list przewozowy.


Wiecej info:
http://www.mf.gov.pl/drukuj.php?typ=&dzial=254&id=34348&PHPSESSID=583f19127eb0bddba7ffe0912ed27560


Szablon by Sliffka